نمونه برداری فرو آلیاژها (بخش دوم- فروآلیاژهای گروه یک)

نمونه برداری فرو آلیاژها (بخش دوم - فروآلياژهاي گروه يك)

مقدمه:

فروآلیاژهای گروه یک شامل فروكروم ، فروسيليكوكروم ، فروسيليس ، فروسيليكو منگنز و فرو منگنز می باشند که مطابق با استاندارد ISO4552-1 نمونه برداری انجام می گیرد.

شرایط عمومی نمونه گیری در بخش اول این مقاله تحت عنوان قوانین عمومی آمده است که توصیه می گردد قبل از مطالعه ادامه مقاله حتما بخش مربوطه مطالعه گردد.

2- نمونه گيري و آماده سازي نمونه جهت تست آناليز شيميايي فروآلياژهاي گروه يك شامل فروكروم ، فروسيليكوكروم ، فروسيليس ، فروسيليكو منگنز و فرو منگنز

2-1- نمونه گيري :
2-1-1. حداقل مقدار يك نمونه جزء برحسب بزرگترين اندازه اسمي يك محموله بر اساس جدول 1 مشخص مي‌شود.


جدول1- وزن نمونه جزء

2-1-1. براي فروكروم غير قابل خردایش (مانند فروكروم كم كربن) حداقل مقدار نمونه جزء گرفته شده از هر كلوخه به روش براده برداري (مته زني ) با ضخامت 0.1 تا 0.2mm نبايد كمتر از 20 گرم باشد .

2-2- تعداد نمونه هاي جزء
2-2-1. حداقل تعداد نمونه هاي جزء بر حسب وزن محموله جهت رسيدن به خطاي مجاز نمونه گيري از جدول 2 بدست مي آيد . (براي اندازه هاي كمتر از 100 ميليمتر)


جدول2- حداقل تعداد نمونه جزء و خطاي نمونه‌گيري

2-2-2. براي فروكروم غير قابل خردايش حداقل تعداد كلوخه مورد نياز بر حسب وزن محموله جهت رسيدن به خطاي مجاز نمونه‌گيري از جدول 3 قابل استخراج است .


جدول3-حداقل تعداد كلوخه و خطاي نمونه‌گيري براي فروكروم غير قابل خردايش

2-3- روش نمونه گيري جزء :
2-3-1. براي نمونه گيري از محموله فله ، همانند روش گفته شده در قوانين عمومي نمونه گيري انجام مي شود .
2-3-2. براي محموله بسته بندي شده ، نمونه ها مطابق با روش قوانين عمومي نمونه‌گيري تهيه مي شوند . تعداد بسته هاي لازم براي نمونه گيري از طريق جداول 2 و 3 بدست مي آيند . سپس از اين تعداد بسته ، هر كدام به اندازه حداقل 3 نمونه جزء تهيه مي شود .
2-3-3. براي فروكروم غير قابل خردايش روش نمونه گيري كلوخه ها همانند روش نمونه گيري جزء براي محموله‌هاي بسته بندي شده و فله ذكر شده در بالا مي باشد .
2-3-4. براي بدست آوردن نمونه هاي جزءاز كلوخه هاي فروكروم غير قابل خردايش مي بايست بوسيله يكي از روش‌هاي زير صورت گيرد :
الف- اگر سطح بالايي و پاييني كلوخه به راحتي قابل تشخيص باشد ، يك نمونه جزء مي بايست بوسيله تراشكاري شكل دهي يا سوراخكاري از كل ضخامت كلوخه از سطح بالايي تا سطح پاييني همانند شكل 1 تهيه گردد .


شكل1- روش نمونه گيري جزء از كلوخه فروكروم غير قابل خردايش

ب- اگر سطح بالايي و پاييني كلوخه به راحتي قابل تشخيص باشد وضخامت كلوخه به اندازه اي بزرگ باشد كه امكان گرفتن يك نمونه جزء به روش الف وجود نداشته باشد مته زني عمود بر سطح شكسته در 4 نقطه با فواصل يكسان صورت مي گيرد . فاصله بين دو نقطه بيروني تا سطوح بالايي و پاييني نبايد بيشتر از 5ميليمتر باشد و وزن بدست آمده از هر نقطه مي بايست تقريباً با هم مساوي باشد . (شكل 2)


شكل 2- روش نمونه‌گيري جزء از كلوخه فروكروم غير قابل خردايش بوسيله مته زني عمود بر سطح شكسته

پ- اگر تشخيص سطح بالا و پايين كلوخه سخت باشد ، نمونه گيري جزء مي بايست از كل سطح مقطع كلوخه كه به صورت اتفاقي انتخاب شده است و بوسيله روش تراشكاري يا شكل دهي صورت پذيرد .
پروسه مته زني مي بايست در نقاط انتخاب شده اتفاقي صورت پذيرد .

2-4- نمونه حجمي :
نمونه هاي جزء بدست آمده از محموله با هم مخلوط شده و يك نمونه حجمي بدست مي آيد .

2-5- آماده سازي نمونه :
2-5-1. روشهاي تقسيم كردن نمونه همانند روشهاي اعلام شده در قوانين عمومي نمونه برداري مي باشد .
2-5-2. نمونه‌ها مي بايست خرد شود به گونه اي كه تمام ذرات آن از سرند با سايز mm15×15 عبور كند . سپس نمونه حجمي يا زير نمونه مي بايست مطابق با قوانين تقسيم كردن كه در جدول 4 هم آمده است تقسيم شود . يك مثال از روش تقسيم كردن در شكل 3 آمده است .


جدول4- قوانين تقسيم كردن يك نمونه حجمي يا زير نمونه


شكل3- دياگرام آماده سازي نمونه براي فروسيليس (مثال)

2-5-3. خردايش و مخلوط كردن :
خردايش و مخلوط كردن همانند روش گفته شده در بخش قوانين عمومي نمونه گيري مي باشد .

2-6- نمونه آزمايشگاهي :
2-6-1. وزن نمونه آزمايشگاهي براي آناليز شيميايي نبايد كمتر از 50 گرم باشد . بزرگترين سايز نمونه نبايد بزرگتر از µm160 باشد . در مورد نمونه فروكروم غير قابل خردايش كه بوسيله مته زني گرفته شده است اندازه آن نبايد بيش از mm6/1 باشد .

2-6-2. تعداد نمونه ، روش بسته بندي و بر چسب زني مي بايست مطابق با قوانين عمومي نمونه برداري باشد .

2-7- خطاي كلي بدست آوردن آناليز شيميايي يك محموله :
در صورت رعايت موارد گفته شده در نمونه‌گيري و آماده سازي نمونه خطاي كلي آناليز شيميايي (با احتمال 95%) مطابق با جدول 5 مي باشد.


جدول5- خطاي كلي محاسبه آناليز شيميايي يك محموله

به عنوان مثال اگر آناليز شيميايي يك محموله 30 تني فروكروم پركربن مي بايست در محدودة 65-60% باشد با در نظر گرفتن خطاي كلي (0.61%) اگر آناليز آن در محدوده %59.39-65.61 باشد می تواند مورد تأييد قرار گیرد.

پاسکو - پژواک اندیشه سبز)

 شرکت پژواک اندیشه سبز، پذیرای درخواستهای مشتریان بوده و تمام تلاش خود را در جلب رضایت ایشان به کار می بندد.

آدرس

 یزد - بلوار منتظر قائم- بن بست ششم - شرکت پژواک اندیشه سبز

 36289028 (035)

info@pascotrading.ir

36226066 (035)

شنبه - چهارشنبه: 8:00 - 16:00  پنجشنبه: 8:00 - 12:00