نمونه برداری فرو آلیاژها (بخش سوم- فروآلیاژهای گروه دو)

چاپ

نمونه برداری فروآلیاژها (بخش سوم-فروآلیاژهای گروه دو)

مقدمه:

فروآلیاژهای گروه دو شامل فروتيتانيم ، فروموليبدن ، فروتنگستن، فرونيوبيوم و فرو واناديوم می باشند که مطابق با استاندارد ISO4552-2 نمونه برداری انجام می گیرد.

شرایط عمومی نمونه گیری در بخش اول این مقاله تحت عنوان قوانین عمومی آمده است که توصیه می گردد قبل از مطالعه ادامه مقاله حتما بخش مربوطه مطالعه گردد.

3- نمونه گيري و آماده سازي نمونه جهت تست آناليز شيميايي فروآلياژهاي گروه دو شامل فروتيتانيم ، فروموليبدن ، فروتنگستن، فرونيوبيوم و فرو واناديوم

3-1- نمونه گيري
وزن هر نمونه جزء برحسب بزرگترين سايز اسمي محموله بر اساس جدول 6 تعيين مي شود .

جدول6- وزن هر نمونه جزء

3-2- تعداد نمونه هاي جزء
3-2-1- حداقل تعداد نمونه‌هاي جزء لازم بر حسب وزن محموله جهت رسيدن به خطاي مجاز نمونه‌گيري از جدول 7 بدست مي آيد .


جدول7- حداقل تعداد نمونه هاي جزء و خطاي نمونه‌گير

3-2-2- براي فروواناديم ، حداقل تعداد نمونه‌هاي جزء لازم بر حسب وزن محموله جهت رسيدن به خطاي مجاز نمونه گيري بر اساس جدول 8 بدست مي آيد .


جدول8- حداقل تعداد نمونه هاي جزء و خطاي نمونه‌گيری فرو وانادیم

3-3- روش نمونه گيري جزء
روش نمونه گيري جزء همانند آنچه در قوانين عمومي نمونه گيري و روش نمونه گيري گروه يك فروآلياژها ذكر شده است مي باشد .

3-4- نمونه حجمي :
همانند گروه يك فروآلياژها مي باشد .

3-5- آماده سازي نمونه
3-5-1- روشهاي تقسيم كردن نمونه ، همانند روشهاي اعلام شده در قوانين عمومي نمونه برداري مي باشد .
3-5-2- نمونه ها مي بايست خرد شود به گونه اي كه تمام ذرات آن از سرند با سايز mm10×10 عبور كند . سپس نمونه حجمي يا زير نمونه مي بايست مطابق با قوانين تقسيم كردن كه در جدول 9 آمده است تقسيم شود . يك مثال از روش تقسيم كردن در شكل 5 آمده است .


جدول9- قوانين تقسيم نمونه از يك نمونه حجمي يا يك زير نمونه


شكل5- دياگرام آماده سازي نمونه حجمي از فروتيتانيوم (مثال)

3-5-3- خردايش و مخلوط كردن :
خردايش و مخلوط كردن همانند روش گفته شده در بخش قوانين عمومي نمونه گيري مي باشد .

3-6- نمونه آزمايشگاهي :
همانند گروه يك فروآلياژها مي باشد .

3-7- خطاي كلي بدست آوردن آناليز شيميايي يك محموله
در صورت رعايت موارد گفته شده در نمونه گيري و آماده سازي نمونه ، خطاي كلي آناليز شيميايي (با احتمال 95%) مطابق با جدول 10 مي باشد.


جدول 10-خطای کلی آنالیز شیمیایی یک محموله

به عنوان مثال اگر آناليز شيميايي يك محموله 15 تني فروموليبدن مي بايست در محدوده 60-65% باشد با در نظر گرفتن خطاي كلي (0.91%) اگر آناليز آن در محدوده %59.09-60.91 باشد مورد تأييد است.

برچسب: , , , , , , , , ,